Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ

พยากรณ์อากาศ

ป้ายลิ๊งค์

โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย
วิ่งเพื่อรัก (สุขภาพ)
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
กิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน
โครงการฝึกอบบรมพัฒนาคุณภาพและแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ เพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน
กิจกรรมการออกแบบและการปักลายผ้าพื้นเมือง
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยและระงับภัย
กิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
กิจกรรมฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิดอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ล้อมรัก ห่วงใย ใส่ใจวัยสูงอายุ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
        ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                                 
 
Laughing  รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  ดาวน์โหลด
Laughing  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง  ดาวน์โหลด
Laughing  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
Laughing  โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพและแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน (การออกแบบและการปักลายผ้าพื้นเมือง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
Laughing  โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ (รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  ดาวน์โหลด
Laughing  โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย "วิ่งเพื่อรัก" (สุขภาพ) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  ดาวน์โหลด
Laughing  โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ (ล้อมรัก ห่วงใย ใส่ใจวัยสูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
Laughing  โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
Laughing  การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  ดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรืื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอูนโคก หมู่ที่ ๑ สายบ้านอูนโคก-กุดน้ำใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรืื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวบานสายบ้านหนองบัวบานเก่่าจุดเริ่มต้นนานายละเอียด  วงศ์ศรีจันทร์  ถึงบ้านหนองบัวบานเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด

 

ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอูนโคก หมู่ที่ ๑ สายบ้านอูนโคก - กุดน้ำใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลด

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวบานสายบ้านหนองบัวบานเก่่าจุดเริ่มต้นนานายละเอียด  วงศ์ศรีจันทร์  ถึงบ้านหนองบัวบานเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลด

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอูนโคก หมู่ที่ ๑ สายบ้านอูนโคก - กุดน้ำใส) ดาวน์โหลด

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวบาน สายบ้านหนองบัวบานเก่า จุดเร่ิ่มต้นนานายละเอียด  วงศ์ศรีจันทร์ ถึงบ้านหนองบัวบานเก่า)  ดาวน์โหลด 

 

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดเริ่มต้นสามแยกบ้านอูนโคกถึงบ้านนางสมใจ  พรหมศิลา หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จุดเริ่มต้นบ้านนายลุน  เจริญรส ถึงบ้านนายชัยยุทธ  สุวรรณชัยรบ  หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดเริ่มต้นบ้านนายประหาร  คำมูล ถึงบ้านนายแสงเดช  ปากขันตรี หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  ดาวน์โหลด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน-คสล.จุดเริ่มต้นนานายใส ฮังกาสี ถึงนายนายประยูร สีหะไชย  หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวโหลด

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลด 

 

ราคากลางการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ดาวน์โหลด  

 

   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ต.ค. 2563 ดาวน์โหลด 
   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณเดือน มี.ค. 2561   ดาวน์โหลด
   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณเดือน ก.พ. 2561   ดาวน์โหลด
   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณเดือน ม.ค. 2561   ดาวน์โหลด

ผู้บริหาร

   

          นายทะเนชัย อุปศักดิ์

           นายก อบต.หนองบัว

ปลัด อบต.หนองบัว

       นายศักดิ์สง่า  โพธิ์ศรี

         ปลัด อบต.หนองบัว

ผู้เยี่ยมชม

052977
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
39
91
660
50892
469
5671
52977

Your IP: 44.192.10.166
Server Time: 2021-03-05 09:39:07