Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ

พยากรณ์อากาศ

ป้ายลิ๊งค์


  

รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
โครงการ อบต.หนองบััวพบประชาชน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔
กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและออกให้บริการนอกสถานที่
โครงการฝึกอบบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยและระงับภัย วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
กิจกรรมให้ความรู้และซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน
โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
โครงการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
กิจกรรมงานประเพณีลอยประทง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน ณ คุ้มความ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาภูพานฯ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย
        ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                                 
 
>ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
>ประชาสัมพันธ์“ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” ประจำตำบลหนองบัว
>แบบสำรวจลานกีฬา/สนามกีฬา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
>ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
>ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
>ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยและระงับภัย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔
>ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔
>ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔
>ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
>ประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น งานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔
 >ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
›ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓                         
>รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  ดาวน์โหลด
>ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 >ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ (ล้อมรัก ห่วงใย ใส่ใจวัยสูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
>ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ การทำไม้กวาดดอกหญ้า (แขม) ประจำปีงบประมาณ 2563
>ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563
>ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแนวพระราชดำริหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
>ประชาสัมพันู์โครงการพัฒนาคุณภาพและแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรี อาเชี่ยน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
>ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563
>องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดำเนินการมอบรถเข็นและที่ชวยพยุงเดิน ให้แก่ผู้พิการภายในเขตตำบลหนองบัว

›ประกาศ อบต.หนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

>บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3)
>
ประกาศ อบต.หนองบัว เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนด  ราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓   

>ประกาศ อบต.หนองบัว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2563

>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จุดเริ่มต้นบ้านนายวัชรินทร์   กุลเทพ ถึงสวนนายคำดี  กิ่งแดง หมู่ที่ ๒   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถน้ำเอนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จุดเริ่มต้นนานายเปลี่ยน  แก้วศรีไตร ถึงนานางหลง  แก้วศรีไตร หมู่ที่ ๑   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จุดเริ่มต้นนานายต้อย  แก้วศรีไตร ถึงแยกโคกทำเล หมู่ที่ ๑  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นสามแยกป่าช้า ถึง รพ.สต.หนองบัว หมู่ที่ ๔ (จุดเริ่มต้นถนนคอนกรีตเดิม ) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรืื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอูนโคก หมู่ที่ ๑ สายบ้านอูนโคก-กุดน้ำใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด

 

>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรืื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวบานสายบ้านหนองบัวบานเก่่าจุดเริ่มต้นนานายละเอียด  วงศ์ศรีจันทร์  ถึงบ้านหนองบัวบานเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด

 

>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอูนโคก หมู่ที่ ๑ สายบ้านอูนโคก - กุดน้ำใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลด

 

>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวบานสายบ้านหนองบัวบานเก่่าจุดเริ่มต้นนานายละเอียด  วงศ์ศรีจันทร์  ถึงบ้านหนองบัวบานเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลด

 

>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอูนโคก หมู่ที่ ๑ สายบ้านอูนโคก - กุดน้ำใส) ดาวน์โหลด

 

>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวบาน สายบ้านหนองบัวบานเก่า จุดเร่ิ่มต้นนานายละเอียด  วงศ์ศรีจันทร์ ถึงบ้านหนองบัวบานเก่า)  ดาวน์โหลด 

 
   

ผู้บริหาร

                                                              

 

ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.หนองบัว

ปลัด อบต.หนองบัว

       นายศักดิ์สง่า  โพธิ์ศรี

         ปลัด อบต.หนองบัว

ผู้เยี่ยมชม

096217
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
104
157
656
94101
1480
4988
96217

Your IP: 54.227.97.219
Server Time: 2021-12-08 12:09:19