Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ

พยากรณ์อากาศ

ป้ายลิ๊งค์


  

        ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                                 
>ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
>ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ (สำหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน)
>ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ (สำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน)
>ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยและระงับภัย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔
>ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔
>ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔
>ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
>ประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น งานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔
 >ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
›ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓                         
>รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  ดาวน์โหลด

›ประกาศ อบต.หนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

>บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3)
>
ประกาศ อบต.หนองบัว เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนด  ราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓   

>ประกาศ อบต.หนองบัว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2563

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

ผู้บริหาร

   

          นายทะเนชัย อุปศักดิ์

           นายก อบต.หนองบัว

ปลัด อบต.หนองบัว

       นายศักดิ์สง่า  โพธิ์ศรี

         ปลัด อบต.หนองบัว

ผู้เยี่ยมชม

075009
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
63
157
909
73198
63
3838
75009

Your IP: 3.236.84.188
Server Time: 2021-08-01 10:20:12