Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ

พยากรณ์อากาศ

ป้ายลิ๊งค์

        ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                                 
 
Laughing  รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  ดาวน์โหลด
Laughing  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง  ดาวน์โหลด
Laughing  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
Laughing  โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพและแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน (การออกแบบและการปักลายผ้าพื้นเมือง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
Laughing  โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ (รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  ดาวน์โหลด
Laughing  โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย "วิ่งเพื่อรัก" (สุขภาพ) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  ดาวน์โหลด
Laughing  โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ (ล้อมรัก ห่วงใย ใส่ใจวัยสูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
Laughing  โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
Laughing  การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  ดาวน์โหลด

  คำส่ังกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง  ดาวน์โหลด
  รายงานงบแสดงผลการดำเนินจ่ายเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ไตรมาส 2                    ประจำปีงบประมาณ  2561 ดาวน์โหลด  
  ประกาศรับสมัครสรรหาและการคัดสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ดาวน์โหลด
  ประกาศผลการสรรหาและการคัดสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ดาวน์โหลด 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ดาวน์โหลด 
  ประกาศรับสมัครผู้ช่วยนายช่างโยธา 18 มิ.ย.2561 - 29 มิ.ย.2561 ดาวน์โหลด 
  เอกสารสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2561-2564 ดาวน์โหลด
  กำหนดการออกพื้นที่รับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2561-2564 ดาวน์โหลด
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ชำระภาษีโรงเรือน วันที่ 10 ม.ค.2560 ดาวน์โหลด
  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 2 จุดเริ่มต้นนานายชาญยุทธ ดาวน์โหลด
  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 1 จุดเริ่มต้นนานายต้อย ดาวน์โหลด
  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 4 ดาวน์โหลด
  สรุปประมาณค่าก่อสร้างถนนลุกรัง หมู่ 2 คิดเป็นเงินประมาณ 138,500 บาท ดาวน์โหลด
  สรุปประมาณค่าก่อสร้างถนนลุกรัง หมู่ 2 คิดเป็นเงินประมาณ 225,500 บาท ดาวน์โหลด
  สรุปประมาณค่าก่อสร้างถนนลุกรัง หมู่ 1 คิดเป็นเงินประมาณ 127,000 บาท  ดาวน์โหลด
  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 1 ดาวน์โหลด
  สรุปประมาณการค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ดาวน์โหลด
  แบบรูปรายการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 2 ดาวน์โหลด
  แบบรูปรายการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 1 ดาวน์โหลด
  แบบรูปรายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลส. หมู่ 4 ดาวน์โหลด
  แบบรูปรายการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 1 ดาวน์โหลด
  ตารางแสดงราคากลางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 138,500 บาท ปรับปรุงถนนลูกรัง ดาวน์โหลด
  ตารางแสดงราคากลางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 225,000 บาท สร้างถนนลูกรัง ดาวน์โหลด
  ตารางแสดงราคากลางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 127,000 บาท สร้างถนนลูกรัง ดาวน์โหลด
  ตารางแสดงราคากลางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 428,500 บาท สร้างถนนคอนกรีต ดาวน์โหลด
  สรุปประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีต คิดเป็นเงินประมาณ 260,000 บาท ดาวน์โหลด
  ตารางแสดงราคากลางวงเงินงบประมาณที่จัดสรร 260,000 บาท สร้างถนนคอนกรีต ดาวน์โหลด
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาสร้างถนนคอนกรีตงบประมาณ 260,000 บาท ดาวน์โหลด
  ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ดาวน์โหลด
  ประกาศ เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
  ประกาศ เรื่อง สรุปการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ ลงวันที่ 1 ต.ค. 59 ดาวน์โหลด
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาสร้างถนนลูกรัง งบประมาณ 50,000 บาท ดาวน์โหลด
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาสร้างถนนลูกรัง งบประมาณ 84,500 บาท ดาวน์โหลด
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาสร้างถนนลูกรัง งบประมาณ 157,500 บาท ดาวน์โหลด
  สรุปประมาณการซ่อมแซมไหล่ถนน คิดเป็นเงินประมาณ 15,000 บาท ดาวน์โหลด
  สรุปประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง คิดเป็นเงินประมาณ 23,000 บาท ดาวน์โหลด
  สรุปประมาณการก่อสร้างถนนลูกรัง คิดเป็นเงินประมาณ 50,000 บาท ดาวน์โหลด
  สรุปประมาณการก่อสร้างถนนลูกรัง คิดเป็นเงินประมาณ 84,500 บาท ดาวน์โหลด
  สรุปประมาณการก่อสร้างถนนลูกรัง คิดเป็นเงินประมาณ 157,500 บาท ดาวน์โหลด
  ตารางแสดงราคากลางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 157,500 บาท สร้างถนนลูกรัง ดาวน์โหลด
 

 

 

 

ผู้บริหาร

   

          นายทะเนชัย อุปศักดิ์

           นายก อบต.หนองบัว

ปลัด อบต.หนองบัว

       นายศักดิ์สง่า  โพธิ์ศรี

         ปลัด อบต.หนองบัว

ผู้เยี่ยมชม

052980
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
42
91
663
50892
472
5671
52980

Your IP: 44.192.10.166
Server Time: 2021-03-05 09:48:04