Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ

พยากรณ์อากาศ

ป้ายลิ๊งค์


  

        ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                                 
 
>ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
>ประชาสัมพันธ์“ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” ประจำตำบลหนองบัว
>แบบสำรวจลานกีฬา/สนามกีฬา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
>ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
>ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
>ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยและระงับภัย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔
>ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔
>ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔
>ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
>ประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น งานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔
 >ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
›ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓                         
>รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  ดาวน์โหลด
>ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 >ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ (ล้อมรัก ห่วงใย ใส่ใจวัยสูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
>ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ การทำไม้กวาดดอกหญ้า (แขม) ประจำปีงบประมาณ 2563
>ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563
>ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแนวพระราชดำริหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
>ประชาสัมพันู์โครงการพัฒนาคุณภาพและแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรี อาเชี่ยน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
>ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563
>องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดำเนินการมอบรถเข็นและที่ชวยพยุงเดิน ให้แก่ผู้พิการภายในเขตตำบลหนองบัว

›ประกาศ อบต.หนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

>บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3)
>
ประกาศ อบต.หนองบัว เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนด  ราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓   

>ประกาศ อบต.หนองบัว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2563

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

ผู้บริหาร

                                                              

 

ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.หนองบัว

ปลัด อบต.หนองบัว

       นายศักดิ์สง่า  โพธิ์ศรี

         ปลัด อบต.หนองบัว

ผู้เยี่ยมชม

087807
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
92
164
832
85833
3553
4706
87807

Your IP: 3.236.218.88
Server Time: 2021-10-22 06:18:14