Get Adobe Flash player

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลด 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗)พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  ดาวน์โหลด
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ._2548 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ดาวน์โหลด
ระเบียบ มท.ว่าด้วยเรื่องการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ดาวน์โหลด
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ดาวน์โหลด
ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น  พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลด
 ระเบียบ มท.ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น  ดาวน์โหลด