Get Adobe Flash player

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑.มาตรฐานถนน  ทางเดินและทางเท้า  ดาวน์โหลด

๒.มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน  ดาวน์โหลด

๓.มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ  ดาวน์โหลด

๔.มาตรฐานอ้างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก  ดาวน์โหลด

๕.มาตรฐานทางระบายน้ำ  ดาวน์โหลด

๖.มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ดาวน์โหลด

๗.มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง  ดาวน์โหลด

๘.มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน  ดาวน์โหลด

๙.มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ดาวน์โหลด

๑๐.มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย  ดาวน์โหลด

๑๑.มาตรฐานระบบน้ำสะอาด  ดาวน์โหลด

๑๒.มาตรฐานการก่อสร้าง  บูรณะ และการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ  ดาวน์โหลด

๑๓.มาตรฐานการควบคุมอาคาร  ดาวน์โหลด

๑๔.มาตรฐานการวางผังเมือง  ดาวน์โหลด

๑๕.มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ดาวน์โหลด

๑๖.มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ดาวน์โหลด

๑๗.มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  ดาวน์โหลด

๑๘.มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ดาวน์โหลด

๑๙.มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  ดาวน์โหลด

๒๐.มาตรฐานการจัดการทีี่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย  ดาวน์โหลด

๒๑.มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว  ดาวน์โหลด

๒๒.มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ  ดาวน์โหลด

๒๓.มาตรฐานการพัฒนาป่าชุมชน  ดาวน์โหลด

๒๔.มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน  ดาวน์โหลด

๒๕.มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  ดาวน์โหลด

๒๖.มาตรฐานสะพาน  ดาวน์โหลด

๒๗.มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  ดาวน์โหลด

๒๘.มาตรฐานสถานีขนส่งทางบก  ดาวน์โหลด

๒๙.มาตรฐานสถานีขนส่งทางน้ำ  ดาวน์โหลด

๓๐.มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ดาวน์โหลด

๓๑.มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต  ดาวน์โหลด

๓๒.มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับ  ดาวน์โหลด

๓๓.มาตรฐานหอกระจายข่าว  ดาวน์โหลด

๓๔.มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ  ดาวน์โหลด

๓๕.มาตรฐานหอพัก  ดาวน์โหลด

๓๖.มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน  ดาวน์โหลด

๓๗.มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์  ดาวน์โหลด

๓๘.มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน  ดาวน์โหลด

๓๙.มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ดาวน์โหลด

๔๐.มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี  ดาวน์โหลด

๔๑.มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์  ดาวน์โหลด

๔๒.มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ  าวน์โหลด

๔๓.มาตรฐานการสงเสริมกีฬา  ดาวน์โหลด

๔๔.มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค  ดาวน์โหลด

๔๕.มาตรฐานการตลาด  ดาวน์โหลด

๔๖.มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม  ดาวน์โหลด

๔๗.มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์  ดาวน์โหลด

๔๘.มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น  ดาวน์โหลด

๔๙.สรุปสาระสำคัญมาตรฐานการบริการสาธารณะของ อปท.  ดาวน์โหลด