มาตรฐานการปฏิบัติงาน

>คู่มื่อการปฏิบัติงานธุรการ

>คู่มือการปฎิบัติงานพัสดุ

>คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

>คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง

>มาตรฐานถนน  ทางเดินและทางเท้า  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานอ้างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานทางระบายน้ำ  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานระบบน้ำสะอาด  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานการก่อสร้าง  บูรณะ และการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานการควบคุมอาคาร  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานการวางผังเมือง  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานการจัดการทีี่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานการพัฒนาป่าชุมชน  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานสะพาน  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานสถานีขนส่งทางบก  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานสถานีขนส่งทางน้ำ  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับ  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานหอกระจายข่าว  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานหอพัก  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ  าวน์โหลด

>มาตรฐานการสงเสริมกีฬา  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานการตลาด  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์  ดาวน์โหลด

>มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น  ดาวน์โหลด

>สรุปสาระสำคัญมาตรฐานการบริการสาธารณะของ อปท.  ดาวน์โหลด