Get Adobe Flash player

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

Smileรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑  ดาวน์โหลด

Smileรายงานผลการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน ดาวน์โหลด

Smileรายงานผลการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑) ดาวน์โหลด

Smileรายงานผลการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑) ดาวน์โหลด