รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกากรป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว รอบ 6 เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔)