Get Adobe Flash player

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริิการ

                                              ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

                                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

                                 ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔