Get Adobe Flash player

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ต.ค. 2563

>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน พ.ย. 2563

>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ธ.ค. 2563

>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ม.ค. 2564

>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ก.พ. 2564

>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน มี.ค. 2564