Get Adobe Flash player

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ดาวน์โหลด
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  ดาวน์โหลด
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลด
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ผด.๒)  ดาวน์โหลด
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐    ดาวน์โหลด