Get Adobe Flash player

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓