หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

>ลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

 >หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งต้ั้งบุคลากร

>หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 

>หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

>หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ