Get Adobe Flash player

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่างใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  ดาวน์โหลด