Get Adobe Flash player

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  ดาวน์โหลด 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  ดาวน์โหลด