Get Adobe Flash player

งานกิจการสภา

 

กำหนดสมัยประชุม/เรียกประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2563 
1.ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หนองบัว ประจำปี 2563
2.ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 
3.ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 
4.ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563  
5.ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563  
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  ประจำปี พ.ศ.2563
1.รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
2.รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2563
3.รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2563
4.รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 17  เมษายน 2563
5.รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 เมษายน 2563
6.รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 วันที่ 30 เมษายน 2563
7.รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
8.รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
9.รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  วันที่ 13 สิงหาคม 2563 
10.รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2563
11.รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4  วันที่ 28 กันยายน 2563
12.รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่  30 ธันวาคม 2563
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการรับรองรายงานการประชุม ประจำปี 2563 
1.ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
2.ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
3.ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 
4.ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
5.ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
6.ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
7.ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
8.ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
9.ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
10.ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
11.ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563
12.ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563