Get Adobe Flash player

งานกิจการสภา

 

กำหนดสมัยประชุม/เรียกประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2562 
1.ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หนองบัว ประจำปี 2562  ดาวน์โหลด
2.ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562  ดาวน์โหลด
3.ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
4.ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562  ดาวน์โหลด
5.ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562  ดาวน์โหลด
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  ประจำปี พ.ศ.2562
1.รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562  ดาวน์โหลด
2.รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562  ดาวน์โหลด
3.รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  ดาวน์โหลด
4.รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 14 มิถุนายน 2562  ดาวน์โหลด
5.รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 30 กันยายน 2562  ดาวน์โหลด
6.รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 14กุมภาพันธ์ 2562  ดาวน์โหลด
7.รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2562  ดาวน์โหลด
8.รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  วันที่ 30 กรกฎาคม 2562  ดาวน์โหลด
9.รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 สิงหาคม 62  ดาวน์โหลด
10.รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 27 ธันวาคม 2562  ดาวน์โหลด
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
1.ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562  ดาวน์โหลด
2.ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562  ดาวน์โหลด
3.ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
4.ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562  ดาวน์โหลด
5.ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
6.ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
7.ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562  ดาวน์โหลด
8.ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562  ดาวน์โหลด
9.ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562  ดาวน์โหลด