Get Adobe Flash player

ข้อบัญญัติ

> ข้อบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุุุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  (รอบ ๖ เดือน)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

หมวดหมู่รอง