รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)