แผนการนจัดการความรู้

แผนจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑  ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ดาวน์โหลด