องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
find_in_page เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยและระงับภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ ๑๖๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ อบต.หนองบัว โดยการนำของท่าน นายก อบต.หนองบัว นายบุญธรรม เจริญรส จัดกำลัง จนท.อปพร.เข้าร่วมทำการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ การป้องกันและช่อยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
photo องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ อบต.หนองบัว พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการนอกสถานที่และจัดประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะในการให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
photo ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
photo ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ ๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๕ เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
photo องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแจ้งประชาสัมพันธ์ พี่น้องชาวตำบลหนองบัว ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
photo องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร ขอเชิญชวน พี่น้องชาวตำบลหนองบัว ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่าน ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
photo องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอบัว ระหว่าง วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยและระงับภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
photo อบต.หนองบัวขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนหน้างานครับ งานนี้ ฟรี poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2