องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในองค์กร
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 1/2565 ลง 30 มิ.ย.2565 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ภายในหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 1/2565 ลง 30 มิ.ย.2565 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 1/2565 ลง 30 มิ.ย.2565 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 1/2565 ลง 30 มิ.ย.2565 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 190/2565 ลง 30 มิ.ย.2565 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ ๑๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ ๑๖๖/๒๕๖๔ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 166/2564 ลง 2 ส.ค.2564 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 1/2564 ลง 27 ก.ค. 2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ภายในหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 1/2564 ลง 27 ก.ค. 2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 1/2564 ลง 27 ก.ค. 2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 1/2564 ลง 27 ก.ค. 2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การกำหนด กอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1