องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่นตำบลหนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47270 โทรศัพท์ : 042-704-995 โทรสาร : 042-704995ป้ายลิ๊งค์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 35
folder กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(O6)
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรางมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคัับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรางมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรางมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๘
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรางมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรางมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(O38)