messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
check_circle สาระการชำระภาษี
การชำระเงินค่าภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตต่างๆ
เพื่อความเจริญของท้องถิ่นโดยส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ใคร่ขอความร่วมมือจากประชาชน ผู้มีหน้าที่เสียภาษี โปรดเสียภาษีตามกำหนดเวลา เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่าน จะส่งผลสะท้อนกลับคืนสู่ท่านในรูปแบบการพัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ถ้าท่านเป็นเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นโดย 1.) ให้เช่า 2.) อยู่อาศัยและประกอบกิจการค้า 3.) ใช้เป็นที่ประกอบการอุตสาหกรรมประกอบกิการการอื่นเพื่อหารายได้หรือให้ญาติพ่อแม่ – ผู้อื่นอยู่อาศัย มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ไปรับแบบพิมพ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2 ) เพื่อกรอกข้อความ 1. ) ประเภทแห่งทรัพย์สิน (อาคาร ตึก ไม้ โรงเรือน) 2.) ค่ารายปีแห่งทรัพย์สิน (จำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่งๆ) ยื่นแบบรายการต่อ อบต. ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน หากพ้นกำหนดเงินค่าภาษีนั้นถือเป็นเงินภาษีค้างชำระ ให้เสียเงินเพิ่มตามกฎหมาย หากผู้ใดรู้อยู่แล้ว หรือจงใจยื่นข้อความเท็จหรือให้ถ้อยคำเท็จมาหรือตอบคำถามด้วยคำอันเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมา แสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงการคำนวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินโดยความเท็จ เจตนาละเลย ฉ้อโกง โดยกลอุบาย โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่จะหลีกเลี่ยงหรือจะพยายามหลีกเลี่ยงการคำนวณรายปีแห่งทรัพย์สินของตน ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ ภาษีป้าย • ถ้าท่านเป็นเจ้าของป้าย หรือป้ายอยู่ในความครอบครองของท่าน ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงป้ายเดิม หรือติดตั้งป้ายใหม่หลังเดือนมีนาคมจะต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายในกำหนด 15 วัน • ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ชำระภาษีป้ายภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน • ไม่ยื่นแบบแสดงรายการป้ายภายในกำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของ เงินภาษีป้าย • ยื่นแบบแสดงรายการภาษีโดยไม่ถูกต้องให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม • ผู้ใดรู้อยู่แล้ว หรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกเกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อัตราการเสียภาษีป้าย 1.) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนคิดอัตรา 3 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 2.) ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 3.) ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตราร้อยละ 40 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 3.1) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆหรือไม่ 3.2 ) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 4.) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามมาตรา 14(3) หมายความว่า เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพหรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้นให้คิดอัตราตาม (1)(2)หรือ(3) แล้วแต่กรณีและให้เสียเฉพาะจำนวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น 5.) ป้ายตาม(1)(2)หรือ(3) เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม ถึง 31มีนาคม ภาษีบำรุงท้องที่ ถ้าท่านเป็นเจ้าของที่ดิน มีหน้าที่ ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ทุกรอบ 4 ปี (ให้ยื่นภายในเดือนมกราคมของทุกปีแรกที่มีการตีราคาปานกลาง) บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือที่ดินผู้ใดเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรือนับแต่วันที่จำนวนเนื้อที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลง การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภายในเดือนเมษายนของทุกปี หากพ้นกำหนดให้ถือเป็นภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระเพิ่มเป็น 2 เท่า ที่ดินให้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ประกอบกสิกรรม ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ภายในเนื้อที่ 100 ตารางวา บทกำหนดโทษ ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยคำตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีท้องที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ การประกอบกิจการ กิจการร้านค้าประเภทอาหาร ทำประกอบ ปรุงสะสมอาหาร เช่น การขายก๋วยเตี๋ยว กาแฟ น้ำแข็ง หรืออาหารเครื่องกระป๋องต่างๆ เช่น เกลือ หอม กระเทียม น้ำปลา ผักแห้ง ของแห้ง ฯลฯ ขั้นตอนการขอใบอนุญาต 1.) ใบรับแจ้ง ออกให้ทันทีเมื่อมาแจ้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบกิจการชั่วคราว (ข้อ13) 2.) หนังสือรับรองการแจ้ง ออกให้ภายใน 7 วัน นับจากวันได้รับแจ้งและตรวจสอบหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว มีอายุ 1 ปี ออกให้สำหรับพื้นที่จำหน่ายอาหารไม่เกิน 200 ตารางเมตร 3.) หนังสืออนุญาต ออกให้ภายใน 30 วัน นับจากวันได้รับแจ้งและตรวจสอบหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว มีอายุ 1 ปี ออกให้สำหรับพื้นที่จำหน่ายอาหารที่เกิน 200 ตารางเมตร หมายเหตุ การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการค้าดังกล่าว ให้ต่อก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุประจำปี ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน กองคลังให้บริการช่วงพักกลางวันทุกวันทำการ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โทร.042-704-995