messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
account_box สำนักปลัด
นายจรัญ ลามคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0898074166
นายศักดิ์อนุสรณ์ วงค์กาฬสินธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0951696265
นางราตรี ข่วงทิพย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 0973194662
นางสาวนงนภัสฏ์ คำศรีพล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0833629117
นางสาวพันนิภา เจริญรส
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0971729464
นางสาวทิพกร ดาบพลอ่อน
ครู
โทร : 0849239809
พันจ่าเอกสุเทพ ดาบพิมพ์ศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 0857841392
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.
โทร : -
นายเจตษฎา ศรีมุกดา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 9879479857
นางแจ่มนภา ถาปันแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0641481692
นางสาวสุทธาทิพย์ พรหมภาพ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0857405167
นายชัยยะ แผนหล้า
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0895169526