องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่นตำบลหนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47270 โทรศัพท์ : 042-704-995 โทรสาร : 042-704995ป้ายลิ๊งค์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 41
account_box กองคลัง
นางจุฑาทิพย์ งาทิพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0819546932
นางจุฑาทิพย์ งาทิพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0819546932
นางสาวจรรยาภรณ์ พรหมบุตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร : 0643802913
นางสาวจรรยาภรณ์ พรหมบุตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร : 0643802913
นางสาวอรุณลักษณ์ ริกำแง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 0951685680
นางสาวอรุณลักษณ์ ริกำแง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 0951685680
นางสาวพรทิพย์ แก้วดารา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0961274703
นางสาวพรทิพย์ แก้วดารา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0961274703
นางสาวนิตยาภร กาญจนเกตุ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 0854583424
นางสาวนิตยาภร กาญจนเกตุ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 0854583424
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(O38)