messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp (O15)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นนานางประมง วงศ์พันธ์ ถึงสะพานหนองท่ม หมู่ที่ ๑ รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น สน.๑๒๙-๐๓ สายทางสายสะพานหนองท่ม หมู่ที่ ๑ บ้านอูนโคก ตำบลหนองบัว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถมดินลูกรังไหล่ถนนข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นนานางประมง วงศ์พันธ์ ถึงสะพานหนองท่ม หมู่ที่ ๑ รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น สน.๑๒๙-๐๓ สายทางสายสะพานหนองท่ม หมู่ที่ ๑ บ้านอูนโคก ตำบลหนองบัว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถมดินลูกรังไหล่ถนนข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง มีขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี รสจืด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๗๘๒ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง มีขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี รสจืด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๗๘๒ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายโครงการบริการรับชำระภาษีท้องถิ่นนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขนาด ๑.๒๐x๒.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการบริการรับชำระภาษีท้องถิ่นนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้านจุดเริ่มต้นสิ้นสุดถนนคอนกรีตเดิมข้าง รพ.สต.บ้านหนองบัวบาน ถึงถนนคอนกรีตเดิมฝั่งข้างวัด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมลูกรังเพื่อการเกษตรจุดเริ่มต้นนานางวิจิตรา โถแก้วเขียว ถึงนานายไฉน รัตนะพันธ์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ครั้งที่ ๑ จำนวน ๔ หมู่บ้าน ในเขตตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยแสนพัน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจุดเริ่มต้นถนน คสล.สายบ้านอูนโคก - หนองไผ่ ถึงนานายสันติชัย ดวงชัยเงิน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจุดเริ่มต้นนานางยนตรี ศรีวิลัย ถึงนานายผาย โพธิ์ชัย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจุดเริ่มต้นนานายประยูร สีหะไชย ถึง นานายจักรกฤช บิดร หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้นบ้านนางนิ่มนวล ทาระขันธ์ ถึงสวนยางนางบรรเทา ทองเลิศ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจุดเริ่มต้นจากสวนนายสุรพล โสมชัย ถึงหนองด้วง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจุดเริ่มต้นบ้านนายสัมฤทธิ์ ฮังกาสี ถึงสวนนายพรต นิคร บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านโคกสมบูรณ์(วัดป่าศิริมงคล) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙-๕๖-๐๐๑๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๕-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์โครโฟนไร้สาย ๒ ช่องสัญญาณ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสมบูรณ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อทราย จำนวน ๘ ลูกบาศก์เมตร ตามโครงการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น (งานประเพณีสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น (งานสงกรานต์) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed เช่าชุดการแสดงรำวงย้อนยุค จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายโครงการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น(งานสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขนาด ๒x๖ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น(งานประเพณีสงกรานต์) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นนานางประมง วงศ์พันธ์ ถึงสะพานหนองท่ม หมู่ที่ ๑ รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น สน.๑๒๙-๐๓ สายทางสายสะพานหนองท่ม หมู่ที่ ๑ บ้านอูนโคก ตำบลหนองบัว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถมดินลูกรังไหล่ถนนข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ ขนาด ๑x๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาบาดาลสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยการซ่อมแซมระบบปั้มน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ส) ระบบท่อสูบน้ำบาดาล บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ โดยรื้อถอนซักโครกเดิมพร้อมติดตั้งซักโครกใหม่ห้องน้ำเด็ก ๓ ชุด และซ่อมแซมซักโครกเดิมห้องน้ำครู ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาบาดาลสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยการซ่อมแซมระบบปั้มน้ำบาดาล(ซัมเมอร์ส)ซ่อมแซมระบบตู้ควบคุมปั้มน้ำ (ตู้คอนโทรล) ระบบท่อสูบน้ำบาดาล บ้านอูนโคก หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เม้าส์ HP-M-๑๖๐ จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๒๓ โดยการเปลี่ยนฮาร์ดิส พร้อมลงโปรแกรมใหม่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๗ เดือนๆละ ๙๐๐๐ บาท (๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บพัสดุครุภัณฑ์ ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ขนาดกว้้าง ๖ เมตร ทางลึก ๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคาเหล็กมุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ ทำการถมดินปรับระดับตัวอาคารและลงดินลูกรังปรับพื้นที่รอบบริเวณก่อสร้าง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอส.ที รสจืด ขนาด ๒๐๐ มล. จำนวน ๘,๕๙๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laser Jet pro M๑๕a หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙-๖๓-๐๐๓๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กข ๗๘๒๙ สกลนคร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (จัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
1 - 50 (ทั้งหมด 624 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13