ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นนานางประมง วงศ์พันธ์ ถึงสะพานหนองท่ม หมู่ที่ ๑ รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น สน.๑๒๙-๐๓ สายทางสายสะพานหนองท่ม หมู่ที่ ๑ บ้านอูนโคก ตำบลหนองบัว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถมดินลูกรังไหล่ถนนข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำลังแสดงไฟล์....