ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อทั่วไปในชุมชน ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....