ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง