องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ป้ายลิ๊งค์

สถิติ sitemap
วันนี้ 598
เดือนนี้3,345
ทั้งหมด74,766

camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแนวพระราชดำริหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ สวนผักกะเลิงเทิงภู บ้านบัว...
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ นายบุญธรรม เจริญรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย “เดิน - วิ่ง รักษ์สุขภาพ”
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ นายบุญธรรม เจริญรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสมบูรณ์
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ นายบุญธรรม เจริญรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยบัญชาของ นายบุญธรรม เจริญรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ณ หนองน้ำสาธารณะหนองขึ้เห็น ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายบุญธรรม เจริญรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นำมวลชนตำบลหนองบัว พร้อมบุคลากรของหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการประเพณีสืบชะตาปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ...
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ (สานเปลญวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายบุญธรรม เจริญรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นำข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (O20)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview84
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview128

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp (O20)
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (O21)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview161
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview160
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview155
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview158

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
07/02/2566
07/02/2566
การประชุมซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
กสธ.
03/02/2566
07/02/2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กม.
01/02/2566
07/02/2566
แนวทางปฏิบัติในการสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง
กศ.
06/02/2566
06/02/2566
การประชุมให้แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและวินัยด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กปฐมวัย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
06/02/2566
06/02/2566
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กม.
06/02/2566
06/02/2566
ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง การนำกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 มาใช้บังคับการควบคุมอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2565
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ