messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ป้ายลิ๊งค์

สถิติ sitemap
วันนี้ 15
เดือนนี้1,052
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)44,966
ทั้งหมด 152,067

info แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ อบต.หนองบัว ดำเนินการจัดงาน “MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรม อปพร. (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายบุญธรรม เจริญรส นายก อบต.หนองบัว ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย “เดิน - วิ่ง รักษ์สุขภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ อบต.หนองบัว พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ มกราคม ๒๕๖๗
อบต.หนองบัว โดยนายบุญธรรม เจริญรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นำมวลชนตำบลหนองบัว และบุคลากร อบต.หนองบัว เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการประเพณีบุญตุ้มโฮมสืบชะตาปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ (การแต่งหน้าทำผมขั้นพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือผู้ครอบครอง หรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ และการชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O5)
โครงการ อบต.หนองบัว พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (O15)

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp (O15)
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (O17)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(O34)
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการสร้างจิตสำนึกฯ
folder มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
folder รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (o35)

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ