องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ป้ายลิ๊งค์

สถิติ sitemap
วันนี้ 284
เดือนนี้2,916
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)20,211
ทั้งหมด 85,323

camera_alt ภาพกิจกรรม
อบต.หนองบัว โดยนายบุญธรรม เจริญรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นำมวลชนตำบลหนองบัว และบุคลากร อบต.หนองบัว เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการประเพณีบุญตุ้มโฮมสืบชะตาปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ (การแต่งหน้าทำผมขั้นพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 256๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น (งานประเพณีลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ หนองน้ำสาธารณะหนองขี้เห็น บ้านหนองบัวบาน หมู่ ๓...
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS )
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายบุญธรรม เจริญรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้เปิดศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
นายบุญธรรม เจริญรส นายกองค์การบริหารสวนตำบลหนองบัว ได้นำข้าราชการ พนักงานจ้างและมวลชนชาวตำบลหนองบัว เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายบุญธรรม เจริญรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้นำข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว...
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ดำเนินกิจกรรมตามโครงการให้ความรู้ในการป้องกันภัยและระงับภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O5)
โครงการประเพณีบุญตุ้มโฮมสืบชะตาปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
โครงการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น (งานประเพณีลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (O15)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview250

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp (O15)
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (O17)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(O34)
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการสร้างจิตสำนึกฯ
folder มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
folder รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (o35)

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ