ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง