ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำสติกเกอร์ป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขนาด ๙๕x๑๔๕ ซม. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง