ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำป้ายไวนิล (ป้ายโครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.๒๕๖๕) ขนาด ๑.๕ x ๒.๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง