ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง