ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด ๑๓๖x๑๗๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง