ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ถึงนานางศรีจันทร์ แสงสิทธิ์ หมู่ที่ ๔ บ้านโคกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง