ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจุดเริ่มต้นสวนนายทาน วงศ์พันธ์ ถึงนานายจันทาย ภูษาธง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง