ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ HP Laser jet ๑๐๒๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙-๕๐-๐๐๑๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง