ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว ครั้งที่ ๑ จำนวน ๔ หมู่บ้าน ในเขตตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง