ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการบริการรับชำระภาษีท้องถิ่นนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขนาด ๑.๒๐x๒.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง