messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
account_box คณะผู้บริหาร(O2)
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายทองรัตน์ ศรีสวัสดิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0648787793
นายปริญญา ทาระขันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0820326838
นายวิชญ์ คำมุล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0934657142
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0818731349
account_box สมาชิกสภา อบต.
นายไกลนคร ศรีสมเมือง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0639973514
นายไพวัลย์ ทาระขันธ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0981193211
นายทิวา ประทุม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เขต ๑
โทร : 0982749645
นายอภิรักษ์ วงศ์พันธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เขต ๒
โทร : 0981078043
นายพนมพร ทาระแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เขต ๓
โทร : 0879447828
นายวาส สีหะไชย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เขต ๔
โทร : 0810550718
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0818731349
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0818731349
นายจรัญ ลามคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0898074166
นางจุฑาทิพย์ งาทิพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0819546932
นายวัยรัตน์ แสนหรหม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0913731549
account_box สำนักปลัด
นายจรัญ ลามคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0898074166
นายศักดิ์อนุสรณ์ วงค์กาฬสินธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0951696265
นางราตรี ข่วงทิพย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 0973194662
นางสาวนงนภัสฏ์ คำศรีพล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0833629117
นางสาวพันนิภา เจริญรส
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0971729464
นางสาวทิพกร ดาบพลอ่อน
ครู
โทร : 0849239809
พันจ่าเอกสุเทพ ดาบพิมพ์ศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 0857841392
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.
โทร : -
นายเจตษฎา ศรีมุกดา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 9879479857
นางแจ่มนภา ถาปันแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0641481692
นางสาวสุทธาทิพย์ พรหมภาพ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0857405167
นายชัยยะ แผนหล้า
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0895169526
account_box กองคลัง
นางจุฑาทิพย์ งาทิพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0819546932
นางสาวจรรยาภรณ์ พรหมบุตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร : 0643802913
(-ว่าง-)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)
โทร : -
นางสาวนิตยาภร กาญจนเกตุ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 0854583424
นางสาวพรทิพย์ แก้วดารา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0961274703
account_box กองช่าง
นายวัยรัตน์ แสนหรหม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0913731549
นายนิรันดร์ พันธุระศรี
นายช่างโยธาอาวุโส
โทร : 0872365569
- ว่าง-
วิศวกรโยธา ปก./ชก.
โทร : -
- ว่าง-
นายช่างไฟฟ้า ปง./ชง.
โทร : -