องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่นตำบลหนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47270 โทรศัพท์ : 042-704-995 โทรสาร : 042-704995ป้ายลิ๊งค์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 39
account_box คณะผู้บริหาร
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายทองรัตน์ ศรีสวัสดิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายทองรัตน์ ศรีสวัสดิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายปริญญา ทาระขันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0854583424
นายปริญญา ทาระขันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0854583424
นายวิชญ์ คำมุล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0854583424
นายวิชญ์ คำมุล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0854583424
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0818731349
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0818731349
account_box สมาชิกสภา อบต.
นายไกลนคร ศรีสมเมือง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
นายไกลนคร ศรีสมเมือง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
นายไพวัลย์ ทาระขันธ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
นายไพวัลย์ ทาระขันธ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
นายทิวา ประทุม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เขต ๑
นายทิวา ประทุม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เขต ๑
นายอภิรักษ์ วงศ์พันธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เขต ๒
นายอภิรักษ์ วงศ์พันธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เขต ๒
นายพนมพร ทาระแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เขต ๓
นายพนมพร ทาระแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เขต ๓
นายวาส สีหะไชย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เขต ๔
นายวาส สีหะไชย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เขต ๔
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0818731349
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

โทร : 0818731349
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0818731349
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0818731349
นายจรัญ ลามคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0898074166
นายจรัญ ลามคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0898074166
นางจุฑาทิพย์ งาทิพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0819546932
นางจุฑาทิพย์ งาทิพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0819546932
นายวัยรัตน์ แสนหรหม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0913731549
นายวัยรัตน์ แสนหรหม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0913731549
account_box สำนักปลัด
นายจรัญ ลามคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0898074166
นายจรัญ ลามคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0898074166
นายศักดิ์อนุสรณ์ วงค์กาฬสินธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0951696265
นายศักดิ์อนุสรณ์ วงค์กาฬสินธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0951696265
นางราตรี ข่วงทิพย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 0973194662
นางราตรี ข่วงทิพย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 0973194662
นางสาวนงนภัสฏ์ คำศรีพล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0833629117
นางสาวนงนภัสฏ์ คำศรีพล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0833629117
นางสาวพันนิภา เจริญรส
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0971729464
นางสาวพันนิภา เจริญรส
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0971729464
นางสาวทิพกร ดาบพลอ่อน
ครู
โทร : 0849239809
นางสาวทิพกร ดาบพลอ่อน
ครู
โทร : 0849239809
พันจ่าเอกสุเทพ ดาบพิมพ์ศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 0857841392
พันจ่าเอกสุเทพ ดาบพิมพ์ศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 0857841392
นางอุบลรัตน์ พลไชย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
โทร : 0879443741
นางอุบลรัตน์ พลไชย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
โทร : 0879443741
นายเจตษฎา ศรีมุกดา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 9879479857
นายเจตษฎา ศรีมุกดา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 9879479857
นางแจ่มนภา ถาปันแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0641481692
นางแจ่มนภา ถาปันแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0641481692
นางสาวสุทธาทิพย์ พรหมภาพ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0857405167
นางสาวสุทธาทิพย์ พรหมภาพ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0857405167
นายชัยยะ แผนหล้า
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0895169526
นายชัยยะ แผนหล้า
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0895169526
นายเอกวัฒน์ สุขเกษม
นักการภารโรง
โทร : 0909865800
นายเอกวัฒน์ สุขเกษม
นักการภารโรง
โทร : 0909865800
account_box กองคลัง
นางจุฑาทิพย์ งาทิพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0819546932
นางจุฑาทิพย์ งาทิพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0819546932
นางสาวจรรยาภรณ์ พรหมบุตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร : 0643802913
นางสาวจรรยาภรณ์ พรหมบุตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร : 0643802913
นางสาวอรุณลักษณ์ ริกำแง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 0951685680
นางสาวอรุณลักษณ์ ริกำแง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 0951685680
นางสาวพรทิพย์ แก้วดารา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0961274703
นางสาวพรทิพย์ แก้วดารา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0961274703
นางสาวนิตยาภร กาญจนเกตุ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 0854583424
นางสาวนิตยาภร กาญจนเกตุ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 0854583424
account_box กองช่าง
นายวัยรัตน์ แสนหรหม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0913731549
นายวัยรัตน์ แสนหรหม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0913731549
นายนิรันดร์ พันธุระศรี
นายช่างโยธาอาวุโส
โทร : 0872365569
นายนิรันดร์ พันธุระศรี
นายช่างโยธาอาวุโส
โทร : 0872365569
นายธนากร ข่วงทิพย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 0928914526
นายธนากร ข่วงทิพย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 0928914526
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(O38)