messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
account_box สมาชิกสภา อบต.
นายไกลนคร ศรีสมเมือง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0639973514
นายไพวัลย์ ทาระขันธ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0981193211
นายทิวา ประทุม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เขต ๑
โทร : 0982749645
นายอภิรักษ์ วงศ์พันธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เขต ๒
โทร : 0981078043
นายพนมพร ทาระแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เขต ๓
โทร : 0879447828
นายวาส สีหะไชย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เขต ๔
โทร : 0810550718
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0818731349