messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ตราสัญลักษณ์

ประวัติความเป็นมา ที่ตั้งและเขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เดิมเป็นสภาตำบลหนองบัว และได้ยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านอูนโคก ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน เป็นหนึ่งในจำนวน 4 ตำบล ของอำเภอนิคมน้ำอูน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอนิคมน้ำอูน และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 25 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตพื้นที่ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตพื้นที่ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตพื้นที่ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตพื้นที่ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน มีพื้นที่ประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร หรือ 15,000 ไร่ มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านอูนโคก นายโสวัส โถชารี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกสมบูรณ์ นายประสงค์ โสมชัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวบาน นายทวีศักดิ์ วงศ์ศรีจันทร์ กำนันตำบล หมู่ที่ 4 บ้านโคกสูง นายกำจัด ไตรพิษ ผู้ใหญ่บ้าน มีลักษณะเป็นที่ราบ รอบชุมชนจะเป็นป่า ลักษณะป่าโปร่งซึ่งปัจจุบันสภาพป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ถูกบุกรุกทำลายโดยชาวบ้าน เนื่องจากการขยายตัวของชุมชน ความต้องการพื้นที่ใช้ในการเกษตร ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ำ ในฤดูแล้งอากาศค่อนข้างร้อน ประชาชนใช้น้ำอุปโภคบริโภคจากน้ำประปาและน้ำฝน ลักษณะของพื้นที่ตำบลจะลาดเอียงไปทางทิศใต้ ความสูงโดยเฉลี่ยจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 192 เมตร
แผนที่แสดงเขตการปกครอง