องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยบัญชาของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์... [22 มีนาคม 2566]
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยบัญชาของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ออกทำการระงับเหตุไฟป่า บริเวณป่าชุมชนโคกทำเล ตำบลหนองบัว... [20 มีนาคม 2566]
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [22 กุมภาพันธ์ 2566]
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพพันธ์ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [17 กุมภาพันธ์ 2566]
ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จัดกิจกรรมตามโครงการ อบต.หนองบัว พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [16 กุมภาพันธ์ 2566]
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [14 กุมภาพันธ์ 2566]
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [10 กุมภาพันธ์ 2566]
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จัดกิจกรรมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคหนอนพยาธิในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [8 กุมภาพันธ์ 2566]
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแนวพระราชดำริหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ สวนผักกะเลิงเทิงภู บ้านบัว... [27 มกราคม 2566]
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ นายบุญธรรม เจริญรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย “เดิน - วิ่ง รักษ์สุขภาพ” [20 มกราคม 2566]
1 2 3 4 5 6 1 - 10 (ทั้งหมด 51 รายการ)