องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder กำหนดสมัยประชุม/เรียกประชุมสภา/ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

folder บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

folder ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการรับรองรายงานการประชุม
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24