messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ (o11)
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 15
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 13
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 14
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 15
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 16
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 15
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1