messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (o10)
คู่มือการปฏิบัติงานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 13
คู่มือการปฏิบัติงานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 12
คู่มือการปฏิบัติงานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 15
คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 9
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 8
คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 8
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 8
คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 7
คู่มือปฏิบัติงานช่าง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 10
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 9
คู่มือการปฎิบัติงานตามภารกิจหลักด้านการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 8
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1