messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นนานางประมง วงศ์พันธ์ ถึงสะพานหนองท่ม หมู่ที่ ๑ รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น สน.๑๒๙-๐๓ สายทางสายสะพานหนองท่ม หมู่ที่ ๑ บ้านอูนโคก ตำบลหนองบัว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถมดินลูกรังไหล่ถนนข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้นนานายสินธุวัฒน์ แก้วศรีไตร ถึงนานายสมร แก้วศรีไตร หมู่ที่ ๑ บ้านอูนโคก ตำบลหนองบัว ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถมดินลูกรังใหล่ถนนกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๓๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ จุดเริ่มต้นถนนคอนกรีตสายรอบหมู่บ้าน (ฝั่งข้างวัด)
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ จุดเริ่มต้นถนนคอนกรีตสายรอบหมู่บ้าน (ฝั่งข้างวัด)
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ จุดเริ่มต้นถนนคอนกรีตสายรอบหมู่บ้าน (ฝั่งข้างวัด)
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านอูนโคก สายหนองไผ่-โคกทำเล(ช่วงที่ ๒) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ถนนดินลูกรังข้างละ ๑ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้นอยกว่า ๕,๒๙๖ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(บ้านนายกำจัด อุปศักดิ์ถึงบ้านนายแสงเดช ปากขันตรี) บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต(บ้านนางสว่าง แก้วศรีไตร ถึงสามแยกทางขึ้นหนองไผ่)
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 116
rss_feed จ้างออกแบบโครงการขุดลอกคลองน้ำจุดเริ่มต้นนานายชาดี สีทาไข ถึงนานายเสถียร สีทาไข (ห้ายปุ้มเป้า) หมู่ที่ ๓
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 136
rss_feed โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สน.ถ ๑๒๙-๐๑ จากสายบ้านหนองบัวบาน ถึงบ้านโคกสูง บ้านหนองบัวบานหมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัว ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตางรางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร.
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 170
rss_feed โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สน.ถ ๑๒๙-๐๑ จากสายบ้านหนองบัวบาน ถึงบ้านโคกสูง บ้านหนองบัวบานหมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัว ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตางรางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร.
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 184
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1