messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้นบ้านนางถาวร ราชครุฑ ถึงนานายขาล มะลิทอง บ้านโคกสูง หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้นนานายสินธุวัฒน์ แก้วศรีไตร ถึงนานายสมร แก้วศรีไตร หมู่ที่ ๑ บ้านอูนโคก ตำบลหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดเริ่มต้นถนนคอนกรีตสายรอบหมู่บ้าน (ฝั่งข้างวัด) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างโครงการขยายท่อเมนท์ประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายสวนยางพารานายลำไพ คำโคตรและนายสุพล เผ่ามงคล ถึงลำห้วยแสนพัน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้นนานางสมใจ พรหมศิลา ถึง ถนน คสล.สายหนองไผ่ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายหนองบัวเก่า จุดเริ่มต้นสิ้นสุดถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถึงสวนนายลอง ตะวงษ์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ดินลูกรังไหล่ถนน ข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบและประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจุดเริ่มต้นสวนนายทาน วงศ์พันธ์ ถึงนานายจันทาย ภูษาธง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจุดเริ่มต้นบ้านนางบุญไทย จิตรบุตร ถึงนานายทองใบ จิตรบุตร บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจุดเริ่มต้นนานายณรงค์ แก้วศรีไตร ถึงนานายประทีป เจริญรส หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ถึงนานางศรีจันทร์ แสงสิทธิ์ หมู่ที่ ๔ บ้านโคกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านอูนโคก สายหนองไผ่-โคกทำเล(ช่วงที่ ๒) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ถนนดินลูกรังข้างละ ๑ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้นอยกว่า ๕,๒๙๖ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างลานจอดรถผู้มารับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้นบ้านนายษิกษกะ จางวาง ถึงบ้าน นายมนูญ แซ่ลู่ บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน ๑๒ เดือนๆละ ๙,๐๐๐ บาท (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑๒ เดือนๆละ ๙,๐๐๐ บาท (๑ ตุลาคม ๑๕๖๕ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑๒ เดือนๆละ ๙,๐๐๐ บาท (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑๒ เดือนๆละ ๙,๐๐๐ บาท (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(บ้านนายกำจัด อุปศักดิ์ถึงบ้านนายแสงเดช ปากขันตรี) บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จุดเริ่มต้นสามแยกอูนโคก-กุดน้ำใส ถึงนานายกำจัด อุปศักดิ์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ช่วงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกอูนโคก-กุดน้ำใส จุดเริ่มต้นสวนยางนายชิณ กุลเทพ ถึงหนองด้วง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหนองขี้เห็น หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 112
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านอูนโคก จุดเริ่มต้น นายนายสมร แก้วศรีไตร ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอูนโคก- หนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 106
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต(บ้านนางสว่าง แก้วศรีไตร ถึงสามแยกทางขึ้นหนองไผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 95
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต(บ้านนางสว่าง แก้วศรีไตร ถึงสามแยกทางขึ้นหนองไผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 110
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกคลองน้ำจุดเริ่มต้นนานายชาดี สีทาไข ถึงนานายเสถียร สีทาไข (ห้วยปุ้มเป้า) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 109
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้น สวนยางนางนริสรา ไชยรา ถึงบ้านนายผ่องใส ทาระขันธ์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 110
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นบ้านนายเฉลิมชัย คัทจิตร ถึงหน้าวัดนาล้อม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 109
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นสวนนายชาญยุทธ สุวรรณชัยรบ ถึงสวนนายบุญลง รามคำ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 122
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายเหรียญทอง ถึงบ้านนางสีทัน ทองเลิศ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ถนนดินลูกรังกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 122
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจุดเริ่มต้นหน้าบ้านนางศริวิวรรณ ณ เกตุ ถึงคลองหนองข่า หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 122
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จุดเริ่มต้นนานางไสว ราชครุฑ ถึงสวนนายวรวุฒิ ราชครุฑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน (ฝั่งบ้านนายละเอียด วงศ์ศรีจันทร์) หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถมดินลูกรังไหล่ถนนข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่เกิน ๗๙๖ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 151
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สน.ถ ๑๒๙-๐๑ จากสายบ้านหนองบัวบาน ถึงบ้านโคกสูง บ้านหนองบัวบานหมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 149
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๓ สายสวนนายแถม ทาระแก้ว ถึง นานายละเอียด วงศ์ศรีจันทร์ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 186
1 - 38 (ทั้งหมด 38 รายการ) 1